Friday, February 3, 2012

Vachana 75: Veda Shastra Puranangalella - Learn the ways of the mind

ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಂಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಣವ ಕುಟ್ಟುತ್ತ
ನುಚ್ಚು ತೌಡು ಕಾಣಿ ಭೋ, ಇವ ಕುಟ್ಟಲೇಕೆ?
ಅತ್ತಲಿತ್ತ ಹರಿವ ಮನದ ಶಿರವನರಿದಡೆ
ಬಚ್ಚ ಬರಿಯ ಬಯಲು ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

TRANSLITERATION

vEda shaastra puraaNaMgaLella koTTaNava kuTTutta
nuccu touDu kaaNibhO, iva kuTTalEke?
Attlitta hariva manada shiravanaridaDe
Bacca bariya bayalu cennamallikaarjuna.

CLICK HERE TO READ-ALONG:
http://www.youtube.com/watch?v=7kJGapnCamo&feature=youtu.be

TRANSLATION (WORDS)

vEda( veda) shaastra(rituals) puraaNaMgaLella (mythology ,all are like) koTTaNava ( in the mortar)kuTTutta (pounding)
nuccu (coarse powder) touDu (husk) kaaNibhO,(you see) iva (all these) kuTTalEke?(why pound)
Attalitta (here and there) hariva ( wavering) manada ( the mind) shiravanu (the head) aridaDe (if understood )
Bacca (plain) bariya( only) bayalu (open space – null, ultimate) cennamallikaarjuna.(Cenna Mallikaarjuna)


TRANSLATION

By pounding sacred texts (Vedas), rituals and mythology in the mortar,
All you get is coarse flour and husk, why pound them?
Understanding the ways of the wavering mind,
Is the plain path to the ultimate (space, Self, Bayalu), Lord ChennaMallikarjuna!

COMMENTARY

Akka Mahadevi is expressing the gist of her experience in the path of self-realization in this Vachana. She probably might have immersed herself in the study of sacred texts, rituals and mythological stories and was disappointed with the results. She might have realized that the only way to realize self is to understand the ways of the wavering mind and bring control to it. To separate rice from the paddy, we pound the paddy in a mortar. The product of this activity is a combination of rice, coarse (broken) rice and the powdered husk. We then separate the rice from the rest hoping that we get most of the rice intact. Akka says that when Vedas, rituals and mythology are pounded in the mortar, the product is only coarse rice and the husk, with no useable rice, implying that the resulting product is not what is desired. She questions as to why we need to go through this pounding? She concludes that the prime way to self-realization (finding self) is to control the wavering mind. Once we gain such control and develop an intense desire to look inside, we will be successful in reaching the Self!

Is Akka advocating discarding Vedas and rituals and Mythology? Certainly not! These texts describe the concept of ‘self’ in various ways. They attach various attributes and point to multiple ways of realizing it. But, just studying them or blindly following the rituals prescribed in these texts will not get us to the ultimate. When studying these texts, if our mind keeps wavering, we will not be able to see the directions provided in them. If we can control the mind and develop a feverish desire to realize the ‘Truth’ or the ‘Self ‘we will be on the right path. Propelled by that inherent desire, we should then strive to reach the self by ourselves. No one else can take us there; others can only point to it!


Katopanishad says that:
nAyamAtmA pravachanEna laByo
na mEdhayA na bahunA shrutEna!
yamEvaisha vruNatE tEna labya-
stasvysha atmA vivruNatE tanUm swAm!
The Atma (soul, self) cannot be reached by listening to lectures, intellectual discussions and such. It can only be reached by an intense prayer to reach the Atma by the Atma! This is the essential concept Akka depicts in this Vachana.


The horse can only be led to the water, it has to drink the water by itself!

KANNADA COMMENTARY

ಇದು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ವಚನ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಅನುಭವದ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಹುಶಃ ಆಕೆ ಕೂಡ ಮೊದ ಮೊದಲು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆಯಾದಾಗ ತನ್ನದೇ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನುಚ್ಚು ತೌಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಭತ್ತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚು ತೌಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕುಟ್ಟಿ ಕೇವಲ ನುಚ್ಚು ತೌಡು ಪಡೆದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳೆ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತಾನಾಗಿಯೇ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನವಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಬಹುದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರಲಾರರು. ಆ ಅನುಭವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬೇರೆಯವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣವೇ ಆಗಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು, ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ, ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಾನಾ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ.ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಲು ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ತುಳಿಯಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಆ ವರ್ಣನೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸ ಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮನಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು ಆಗಮಾತ್ರ ಸತ್ಯದ ದರ್ಶನ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳು ಕೇವಲ ನುಚ್ಚು ತೌಡು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಳು. ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಿರವನ್ನರಿಯಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಏಕೆ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಎಂಬುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬೇರೆಯದೇ ಏನೋ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊಳಹು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ ಅಕ್ಕ.
ಕಠೋಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ನಾಯಮಾತ್ಮಾ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯೋ
ನ ಮೇಧಯಾ ನ ಬಹುನಾ ಶ್ರುತೇನ
ಯಮೇವೈಷ ವೃಣುತೇ ತೇನ ಲಭ್ಯ
ಸ್ತಸ್ಯೈಷ ಅತ್ಮಾ ವಿವೃಣತೇ ತನೂಂ ಸ್ವಾಮ್


ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ, ಈ ಆತ್ಮನು ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದಾಗಲಿ, ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಲಿ, ಬಹಳ ಶ್ರವಣದಿಂದಾಗಲಿ ಲಭ್ಯನಲ್ಲ. ತನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಬೇಡುವ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆತ್ಮನು ದೊರೆಯುವನು, ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರುವನು ಎಂದರ್ಥ. ಇದನ್ನೇ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಳು. ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇರಬೇಕು ಅದು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲ
.

No comments:

Post a Comment