Friday, January 20, 2012

Vachana 73: Kombeyamelana Markatadante - My Wandering Mind


ಕೊಂಬೆಯ ಮೇಲಣ ಮರ್ಕಟನಂತೆ ಲಂಘಿಸುವುದೆನ್ನ ಮನವು
ನಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಲಲೀಯದೆನ್ನ ಮನವು
ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಲೀಯದೆನ್ನ ಮನವು
ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ, ನಿಮ್ಮ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರನಾಗಿರಿಸು ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ

TRANSLITERATION

koMbeya mElaNa markaTadaMte laMghisuvudenna manavu
niMdalli nilalIyadenna manavu
hoMdidalli hoMdalIyadenna manavu
kUDaladaMgamadEvaa, nimma caraNakamaladalli bhramaranaagirisu nimma dharma


CLICK HERE TO READ ALONG:

http://www.youtube.com/watch?v=NuxVXuG9Fgg&feature=youtu.be


TRANSLATION (WORDS)

koMbeya (of the branch) mElaNa ( on top) markaTanaMte(like a monkey) laMghisuvudu (jumps) enna (my) manavu (mind)
niMdalli (in one place) nilalIyadu (won’t stay put) enna (my) manavu(mind)
hoMdidalli (established, structured) hoMdalIyadu (doesn’t stay established, structured) enna( my) manavu(mind)
kUDalasaMgamadEvaa ( Lord Kudalasanagamadeva)
nimma (your) caraNakamaladalli ( in lotus feet) bhramaranaagirisu (make me a bee and keep) nimma dharma (your dharma, something that you have to do)


TRANSLATION

My mind jumps around like a monkey on the branch (of a tree)!
My mind won’t stay put in one place!
My mind does not stay structured where it was structured!
Oh! Lord of Meeting Rivers, make me into a bee and keep me on your lotus feet, it is what you have to do (your Dharma)!


COMMENTARY

In previous Vachanas we addressed the importance of devotion (Bhakti) turning into intense commitment (Nishtey) as the way for self-realization. Our wandering mind comes in the way of developing such commitment. In this Vachana, Basavanna compares the mind to a monkey hopping from branch to branch on a tree. Indeed, our senses provide newer attractions for our mind on a continuous basis. The mind chases them until the novelty of those attractions wear out or a much fancier attraction pops up. We get disappointed when the chased attraction does not yield the pleasure or the wealth expected of it. In general, it becomes hard to keep the mind focused on the ultimate. Basavanna says that his attempts to keep the mind controlled have not been successful and he requests the Lord to convert him into a bee and make him stay put at His lotus feet. Basvanna emphasizes that it is Lord’s dharma to make him stay focused on the Ultimate. Basavanna is expressing complete faith in the Lord. The nature of the Bee is to hop from flower to flower collecting the nectar. It is said that once the Bee tastes the nectar of the Lotus, it does not stray from that flower.

Complete faith in the Lord is considered as the first step in the path of self-realization. Sharanas supported a six fold path for realizing the ultimate, known as Shatstala (Shat = six, Stala = stage). The first stage is known as Bhakta Stala (the stage of faith and intense devotion). The subsequent stages are: Maheswara Stala (strong will and discipline), Prasadi Stala (All Grace), Pranalinga Stala (Presence of the Ultimate in Life breath), Sharana Stala (total surrender), and Aikya Stala (Sublime Union, merging with Him).


Let us conquer the mind monkey!


KANNADA COMMENTARY

ಹಿಂದಿನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾನರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಬಯಲ ಭಾವ ಅಳವಡಬೇಕಾದರೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆದರೆ ಈ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಹಾರುವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅದರ ಮರ್ಕಟ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವರು.

ಮಂಗನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಅದು ಒಂದೆಡೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು. ಅದು ಕೊಂಬೆಯಿಂದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಹಾರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನವು ಸಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತದೆ. ಬಹು ಬೇಗ ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಮನಬಂದಂತೆ ಹಾರಾಡಿ ಘಾಸಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಹಾರಾಟದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾಕಡೆ ಓಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಇರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿ ಸೋತು ಕೊನೆಗೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮನನ್ನೇ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಆತನ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭ್ರಮರನಾಗಿರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭ್ರಮರವು ಅನೇಕ ಹೂವುಗಳಿಗೆ ಎರಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಕಮಲದ ಮಧುವನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಭ್ರಮರನನ್ನು ದೇವರ ಚರಣಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು.

ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಿದೆ. ಷಟ್ಸ್ಥಲವೆಂದರೆ ಆರು ಸೋಪಾನಗಳೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಭಕ್ತನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವವರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸೋಪಾನಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಭಕ್ತ ಸ್ಥಲ. ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಷಟ್ಸ್ಥಲದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ವಚನವು ಭಕ್ತಸ್ಥಲದ ವಚನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದು ವಿಶ್ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಭಕ್ತನು ಆತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು.


1 comment:

  1. The last three vachana are significant in helping us understand how to attain understanding of our mind and how to train it and focus on spiritual development. This vachana especially, very aptly describes the nature of our mind.
    Thanks for the commentary

    ReplyDelete