Friday, November 11, 2011

Vachana 63: Vichaaravembudu - Thought

ವಿಚಾರವೆಂಬುದು ಸಂದೇಹಕ್ಕೊಳಗು ನೋಡಾ!
ವಿಚಾರಿಸುವನ್ನಕ್ಕರ ನೀನಾನೆಂಬುದನೆತ್ತ  ಬಲ್ಲೆ?
ಮರುಳೆ, ವಾಙ್ಮನೋತೀತವಾದ ಘನವು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವುದೇ?
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗವು ತನ್ನ ತಿಳಿದು ನೋಡಿಹೆನೆಂಬವರ ವಿಚಾರದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿದನು!

TRANSLITERATION

vicAraveMbudu saMdEhakkoLagu nODA !
vicArisuvannakkara nInAneMbudanetta balle? 
maruLe, vA~gmanOtItavAda Ganavu vicArakke nilukuvudE? 
guhESvaraliMgavu tanna tiLidu nODiheneMbavara vicArada baleyalli keDahidanu!

CLICK HERE TO HEAR IT:

http://www.youtube.com/watch?v=S3yEeMcOPzk

TRANSLATION (BY WORDS)

vicAravu (thought) eMbudu (so called) saMdEhakke (doubt) oLagu (part of, arises) nODA (you see) !
vicArisuvannakkara (by thinking)  nInu (you) Anu (I) eMbudanu (so called) etta (how) balle (will you know)? 
maruLe (oh fool), vA~g (speech) manO (mind) atItavAda (beyond)  Ganavu (profound, self) vicArakke (for thought) nilukuvudE (grasped by)? 
guhESvaraliMgavu (Lord of caves) tanna (self) tiLidu (understood) nODihenu (have seen) eMbavara (those who say) vicArada (of thought) baleyalli (in the net) keDahidanu (tripped them over)!


TRANSLATION

Thought arises when there is doubt, you see!
By thinking, how will you realize that you and I are one?
Oh fool! Can the profound (self),  which is beyond  speech and mind be grasped by thought?
The Lord of Caves  has put  those  that claim to have seen and understood self, in to  the net of thought!


COMMENTARY

In this Vachana, Allama Prabhu says that ‘thought’ cannot bring about realization of the Self (i.e. the Lord within). Thoughts occur when there are doubts or when there is no clarity. In fact, we are always immersed in thoughts, implying that we are always in doubt or lack of clarity. Further, our thoughts are not independent, but are results of our experiences and memories. They get modified by time, place, culture, experiences, memories, etc. Thoughts bring in the duality of you and me.  Allama Prabhu asks, how can these thoughts being bearers of duality, can result in the realization of the unbound, unified state of ‘you and I are one and the same’?

Allama Prabhu says that the profound (Self) is beyond the limits of speech and mind. Speech and mind are within the boundary of thoughts in the sense that the speech expresses thoughts and mind is influenced by thoughts. Both are always in the mode of argument and questioning rather than the state of clarity and calmness required realizing the Lord within.  Allama Prabhu says that, those who claim that they have seen the Lord within or have achieved  self-realization, are in fact,  trapped in the network of thought.

Philosopher J. Krishnamurti  has addressed the issue of thoughts extensively. Please scroll down to Kannada commentary for some excerpts (in English) from his addresses.

Let us break the network of thought and move towards self-realization!


KANNADA COMMENTARY

ಶರಣರ ವಚನಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ  ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಮರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ವಚನದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಒಮ್ಮಿಲೆ ನನ್ನ  ಮೈ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೆ ನಾನು ಜೆಕೆಯವರ “The Network of Thought” ಅನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜೆಕೆಯವರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.  ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಸಾರವನ್ನೇ  ಹನ್ನೆರಡನೆ  ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ  ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು.

“ಘನ”ವನ್ನು (ಲಿಂಗವನ್ನು, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು) ವಿಚಾರದಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ವಿಚಾರವು ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ  ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ವಿರುತ್ತದೆಯೋ ಆಗ ನಾವು ವಿಚಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ವಿಚಾರ  ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನೇ  ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ತಿಳಿದುಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಸದಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಳುಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿದೆ ಎಂದಾಯಿತು. ಮತ್ತು ವಿಚಾರವು ಸ್ವತಂತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ.  ಏನು ಹಾಗೆಂದರೆ?  ವಿಚಾರವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನೆನಪುಗಳ ಪರಿಣಾಮ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೇಶ, ಕಾಲ, ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಅನುಭವ, ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಚಾರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಾರವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರವೇ “ನೀನು” “ನಾನು” ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.   ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ “ನನ್ನ” “ನಿನ್ನ” ಎಂಬ ನೆಲೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಚಾರವು ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರವಲ್ಲದ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ “ಅರಿವು” (ಯಾವ ಬಂಧನವೂ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ) ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?  ವಿಚಾರದಿಂದ  “ನೀನೇ ನಾನು” ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಭಾವ ವಿರುತ್ತದೆಯೊ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ “ನೀನು” “ ನಾನು”  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಮನೆಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯಭಾವ ವಿಚಾರದಿಂದ ಅಳವಡುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನು ಜೆಕೆಯವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 “………. the `you', the ego, the `me', is altogether memory. There is no spot or space in which there is clarity.............. the fact is that our whole existence is entirely memory, remembrances. There is no spot or space inwardly which is not memory.............” 
“......Thought, to the human being, is astonishingly important; and thought itself is limited; its action is to bring about fragmentation - the fragmentation between people - my religion, my country, my god, my belief as opposed to yours, all that is the movement of thought...............”
“ ........Thought is the response of the memory of things past; it also projects itself as hope into the future. Memory is knowledge; knowledge is memory of experience. That is, there is experience, from experience there is knowledge as memory, and from memory you act. From that action you learn, which is further knowledge. So we live in this cycle - experience, memory, knowledge, thought and thence action - always living within the field of knowledge.” (The Network of Thought –J. Krishnamurti)

ಘನವು ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಲುಕದಂತಹದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು. ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ವಿಚಾರದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಮಾತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.  ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮನಸ್ಸು  ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ತರ್ಕಮಾಡಲು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಘನವು  ವಾಕ್ಕು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು, ತರ್ಕವನ್ನು ಮೀರಿರುವುದು.  ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

“ A religious mind is a very factual mind; it deals with facts, with what is actually happening with the world outside and the world inside. The world outside is the expression of the world inside; there is no division between the outer and the inner. A religious life is a life of order, diligence, dealing with that which is actually within oneself, without any illusion, so that one leads an orderly, righteous life..............
“.........There is no system, no practice but the clarity of perception of a mind that is free to observe, a mind which has no direction, no choice..........” (The Network of Thought – J. Krishnamurti) 

ಘನವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಎಂದರೆ  ತಥ್ಯವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುವುದು.  ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು  ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿರಬೇಕು. ವಿಚಾರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು  ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ಘನವನ್ನು, ಲಿಂಗವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವರೋ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ  (complex)ವಿಚಾರಗಳ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುತ್ತಾರೆ, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುಗಳು.  ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ “ಅರಿವು” ಮತ್ತು “ಅರಿತಿರುವವನು” ಎಂಬ ದ್ವೈತ ಭಾವ ವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ. 

4 comments:

 1. Very beautiful vachana and nicely explained.

  ReplyDelete
 2. Indeed this is a amazingly advanced thought very simply expressed in the vachana. This goes back to the quitening of the mind. Makes sense; "experience/feel it" not "think thru it". But, my mind says, "I am at this very primitive stage, I have to make an effort, I have think to understand".

  ReplyDelete
 3. Very nice Vachana & great explanation.

  ReplyDelete
 4. A non existant fisherman has the net cast
  un seen ....is the fish and ......imaginary is the noose .
  yet the fish is caught .....unto death ..bound by death......fear .....and feels the die is cast
  ..... in the pristine backwaters ....of the cave.......
  the lord of silence.....watches it over....the sea.. ..is his own consort .....
  isnt it then ....not a matter of ignorant innocence ...
  to be possible ....for me to know
  the lord .. ....unless I doubt his silence ........
  and
  to cut net loose ...
  in the sky of nothingness.....
  The lord waits .......,,,,,avaits ..for me
  to shed this ignorance....
  and to keep my innocence.....
  immortality..... is then ....a sublimation
  I am the proverbial camphor....
  the thought is ...the fire ...
  but the aroma .....that fills the cosmos..
  is all HIM

  ReplyDelete