Friday, May 20, 2011

Vachana 40: Arambava Maduvenayya - The purpose of Work

ಆರಂಬವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಗುರುಪೂಜೆಗೆಂದು,
ನಾನು ಬೆವಹಾರವ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಲಿಂಗಪೂಜೆಗೆಂದು
ನಾನು ಪರಸೇವೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯಾ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆಂದು
ನಾನಾವ ಕರ್ಮಂಗಳ ಮಾಡಿದರೆಯೂ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲಭೋಗ ನೀ ಕೊಡುವೆ ಎಂಬುದ ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು
ನೀ ಕೊಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯವ ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಂದ ಕ್ರೀಯ ಮಾಡೆನು
ನಿಮ್ಮ ಸೊಮ್ಮಿಂಗೆ ಸಲಿಸುವೆನು, ನಿಮ್ಮಾಣೆ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ

TRANSLITERATION

AraMbava mADuvenayyA gurupUjegeMdu,
nAnu bevahArava mADuvenayyA liMgapUjegeMdu
nAnu parasEveya mADuvenayyA jaMgama dAsOhakkeMdu
nAnAva karmaMgaLa mADidareyU A karmada PalaBOga nI koDuve eMbuda nAnu ballenu
nI koTTa dravyava nimagallade mattoMda krIya mADenu
nimma sommiMge salisuvenu, nimmANe kUDalasaMgamadEvA

CLICK HERE TO HEAR IT:

http://www.youtube.com/watch?v=sqakDF-j7kU

TRANSLATION

AraMbava(till the land) mADuvenayyA(I do) gurupUjegeMdu(to worship my Guru),
nAnu(I) bevahArava(trade) mADuvenayyA(do) liMgapUjegeMdu(for the worship of Linga)
nAnu(I) parasEveya(serve others) mADuvenayyA( do) jaMgama dAsOhakkeMdu(sharing of wealth with Jangamas, i.e. wandering devotees)
nAnAva(whatever) karmaMgaLa(work) mADidareyU(I do) A(that) karmada PalaBOga(fruits of actions) nI(you) koDuve(will give ) eMbuda(that) nAnu(I) ballenu(know)
nI(You) koTTa(given by) dravyava(money, wealth) nimagallade(other than you) mattoMda(for anything else) krIya(use) mADenu (I will not)
nimma(your ) sommiMge(cause) salisuvenu(I will offer (employ)), nimmANe(I swear upon you) kUDalasaMgamadEvA (Lord of Meeting Rivers)

I till the land to worship my guru/teacher
I trade in order to worship my linga/god
My service to others is sharing of wealth with Jangamas
Whatever I do, I know that You will give me the fruits of my actions
I swear on you oh Lord of the meeting rivers!
I would never misuse the wealth granted by you and spend it on another,
I would employ it for your cause alone.

COMMENTARY

This vachana emphasizes the ‘Kaayakave Kailaasa’ (work is heaven) concept that the Sharanas believed in and practiced. Basavanna says that no matter what he does, it is for the Lord and what he receives as a result of his actions is the boon from the Lord. As such, he is surrounded by and thinking of the Lord always and hence the heaven is with him. Basavanna was neither a farmer nor a businessman. But he uses these two occupations of the day to represent the typical duties (work) of individuals in the society, and says that no matter what we do, it should be dedicated to the service of the society in general and the Lord in particular.

Basavanna dedicates the fruits of his action to Guru (the teacher), Linga (representative of the Lord within) and Jangama (wandering devotee of the Lord) as representatives of the Lord. Guru, the teacher is the one that relieves the frustrations of the mundane life and leads us in the spiritual path. His patience, kindness and love make our spiritual path smoother. As such, his aura would be around us no matter what we are doing. Thus the work is indeed the worship of Guru. Linga is the union of the Universal and the individual souls. It is the icon of the Lord within us. Once we realize it, the distinction between the ‘I’ and the ‘world’ vanishes. Then, every action is in the interest of the Universe. Jangama is the one who has all the qualities of the Guru, has realization of the Linga, and is committed to elevate living beings from the mundane to higher level. Performing our work and sharing the wealth with Jangamas is thus our contribution to enhance the Godliness of the fellow beings.

Finally, Basavanna exhibits his immense humility saying that he knows that the Lord will deliver him fruits for his work. Fruits that are delivered by the Lord, Basavanna dedicates them completely to the service of the Lord.

Let us work towards uniting ourselves with the world while sharing the fruits of our work with our fellow beings, as a service to the Lord.

KANNADA COMMENTARY

ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾಯಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಕೂಡಲಸಂಗಮನಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸಮಾಡಬಹುದು, ವ್ಯವಹಾರ, ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರರ ಸೇವೆಮಾಡಬಹುದು, ಅವೆಲ್ಲವು ಗುರು, ಲಿಂಗ ಜಂಗಮ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಮಾಡಿದರೂ ಅದರ ಫಲ ಕೂಡಲಸಂಗಮನು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ದೊರೆತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಆ ಸಂಗಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸೆನು ಎಂದು ಆಣೆಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೃಷಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ”ಆರಂಬವ ಮಾಡುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ದುಡಿತ, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾರದೋ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಗುರು, ಲಿಂಗ, ಜಂಗಮಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲದೆ ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ, ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನ ತೊಳಲಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಶಿವಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವವನೇ ಗುರು.

ಇಂತಹ ಗುರುವನ್ನು ಮರೆತು ಕೇವಲ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು ಸರಿಯೆ? ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಗುರುವಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು ಸಾರ್ಥಕವಾದದ್ದು. ಆ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವವಿರುದರಿಂದಲೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತಾನು ದುಡಿಯುವುದು ಗುರುವಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸದಾ ಗುರುವಿನ ಉದಾರ ಗುಣವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವೂ ಗುರುವಿನ ಪೂಜೆಯೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.

ಲಿಂಗವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮತ್ತು ಪಿಂಡಾಂಡಗಳ ಐಕ್ಯ. ಏನು ಹಾಗೆಂದರೆ? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಂದರೆ ವಿಶ್ವ. ಪಿಂಡಾಂಡವೆಂದರೆ ಜೀವ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲವೂ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಜೀವ ಬೇರೆ, ವಿಶ್ವ ಬೇರೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಜೀವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಐಕ್ಯ ರೂಪವೇ ಲಿಂಗ. ಈ ಅರಿವು ಮೂಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈರುದ್ಧ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿರುವವನು ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಲ್ಲ. ಸದಾ ಆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಆ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಗುರುವನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲವು ಗುರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ, ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು.

ಗುರುವಿನ ಉದಾರತೆ , ಲಿಂಗದ ಅರಿವು, ಇಡೀ ಜೀವರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೇಲೆತ್ತುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯ ಮೇಳವೇ ಜಂಗಮ. ಇಂತಹ ಜಂಗಮನನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸವೂ ಜಂಗಮನ ಗುಣದ ನೆನೆಹಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಜಂಗಮನ ಪೂಜೆಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ.

No comments:

Post a Comment